پروانه بهره‌برداری و
گواهی تولید

پروانه بهره‌برداری و گواهی تولید سازمان صنعت، معدن و تجارت

مجوز فعالیت سازمان
نظام صنفی رایانه‌ای

مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

گواهی عضویت در
سندیکای صنعت برق ایران

گواهی عضویت در سندیکای صنعت برق ایران

 

گواهی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت
iSO 9001:2008

گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت iSO 9001:2008

گواهی عضویت در انجمن
سازندگان یوپی‌اس ایران

گواهی عضویت در انجمن صنفی سازندگان یوپی‌اس ایران

گواهی رتبه‌بندی و احراز صلاحیت
شرکت‌های انفورماتیکی

گواهی رتبه‌بندی و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی

گواهی عضویت در انجمن
صنایع خورشیدی ایران

گواهی عضویت در انجمن صنایع خورشیدی ایران