عبارت توضیحات
VFI

خلاصه شده عبارت Voltage & Frequency Independent به معنی ولتاژ و فرکانس دامنه مستقل از ورودی می‌باشد.