عبارت توضیحات
Synchronization

سنکرون در برق قدرت، به معنی اتصال دو شبکه کاملاً مجزاست به طریقی که هیچ نوع شدت جریان ضربه‌ای قابل ملاحظه‌ای در کل شبکه ایجاد نشود؛ شرایط سنکرون عبارتست از: برابری ولتاژها، برابری فرکانس‌ها، برابری فازها و برابری حوزه دوار.