عبارت توضیحات
Rackmount

رک (Rack) محفظه‌ای است که سرور، تجهیزات شبکه و... در آن قرار می‌گیرند؛ در اصل هم تجهیزات را در برابر صدمات فیزیکی محافظت نموده و هم جهت تهویه و خنک‌کنندگی تجهیزات به کار می‌رود. هر نوع تجهیز قابل نصب در رک را Rackmount می‌گویند.