1 واژه در این فرهنگ موجود است.
عبارت توضیحات
THD

خلاصه‌شده عبارت Total Harmonic Distortion بوده و نمایانگر مقدار کلی نوسانات هارمونیکی که در ایجاد دسته‌ای از اعوجاجات ولتاژ یا فرکانس دخیل هستند، بر حسب درصد می‌باشد. اعوجاج هارمونیک کل، یک پارامتر کیفی بوده و نمایانگر آن است که یک شکل موج یا سیگنال تا چه حد به شکل موج سینوسی نزدیک می‌باشد. هرچه میزان THD کمتر باشد، شکل موج سینوسی دارای کیفیت بهتری خواهد بود.