1 واژه در این فرهنگ موجود است.
عبارت توضیحات
Cold start

قابلیت شروع به کار دستگاه با باتری را Cold start یا DC start می‌گویند.