3 واژه در این فرهنگ موجود است.
عبارت توضیحات
AGM

جداکننده AGM بهترین نوع جداکننده شناخته شده و تأثیر بسزایی در برگشت‌پذیری مجدد اکسیژن آزاد شده در واکنش‌ها به محیط شیمیایی باتری‌ها دارد. باتری‌های Absorbed Glass Mate مانند باتری‌های تر هستند با این تفاوت که در این باتری‌ها، الکترولیت درون یک محفظه شیشه‌ای نگهداری می‌شود. این محفظه شیشه‌ای از فیبرهای شیشه‌ای بسیار نازک تشکیل شده تا کارایی و عمر مفید الکترولیت به حداکثر مقدار ممکن برسد. به دلیل اینکه فیبرهای شیشه‌ای تشکیل‌دهنده محفظه در کارخانه به طور کامل در اسید قرار می‌گیرند، هنگام در تماس‌بودن با الکترولیت دیگر هیچ تمایلی برای جذب آن ندارند.

AH

واحد ظرفیت یک باتری (آمپر ساعت) عبارتست از حاصلضرب جریان کشیده‌شده از باتری در مدت زمانی که باتری قادر به تأمین جریان می‌باشد تا قبل از آنکه ولتاژ آن از یک مقدار مشخص برای هر سلول کمتر شود. مثلاً ظرفیت یک باتری که بتواند برای مدت 20 ساعت جریانی معادل 5 آمپر را تأمین نماید، معادل 100 آمپر ساعت می‌باشد.
به طور کلی ظرفیت هر باتری به دو صورت اعلام می‌شود:
1- بر حسب آمپر ساعت و معیار C10 یا ‍C20
2- برحسب وات ساعت

Alternator

آلترناتور بخشی از ژنراتور است که خروجی الکتریکی را از ورودی مکانیکی عرضه‌شده توسط موتور تولید می‌کند. اجزای  آلترناتور باهم کار می‌کنند و باعث حرکت نسبی بین میدان‌های مغناطیسی و الکتریکی می‌شوند که به نوبه خود الکتریسیته تولید می‌کنند. جزء ثابت آلترناتور استاتور نامیده می‌شود که شامل مجموعه‌ای از رساناهای الکتریکی در کوئل و روی یک هسته آهنی است. جزء متحرک آلترناتور روتور یا آرماتور نامیده می‌شود که میدان الکتریکی چرخشی را به سه روش تولید می‌نماید.